آخرین اخبار روابط عمومی

تصویر
نهمین جشنواره ملی حرکت
يكشنبه, 28 شهریور 1395
... ادامه مطلب...
 
 
 
 
 
 
فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


قابل توجه كليه دانشجويان كارشناسي در حال تحصيل:


 

بر اساس ماده 13 آيين نامه آموزشي  سال تحصيلي 1388 و 1389

حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجويان كارشناسي سال هاي تحصيلي 1388 و 1389 در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته 3 سال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته 6 سال است . در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي شود .

تبصره الحاقي به ماده 13 خاص دانشجويان دوره شبانه :

حداكثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي شبانه ، براي دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته ، 5/3 سال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته ، 7 سال است .

بر اساس ماده 13 آيين نامه آموزشي  سال تحصيلي  1390 الي 1393 :

حداكثر مدت مجاز تحصيل دانشجويان كارشناسي سال هاي تحصيلي 1390 و 1391 و 1392 و 1393  ، در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته ، 5/2 سال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته 5 سال است . در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از دانشگاه مربوط اخراج مي شود .

بر اساس ماده 15 آيين نامه آموزشي  سال تحصيلي 1394 :

مدت مجاز تحصيل دانشجويان كارشناسي سال هاي تحصيلي 1394 در دوره هاي كارداني ( اعم از پيوسته و ناپيوسته )  و كارشناسي ناپيوسته 2 نيمسال و در دوره هاي كارشناسي پيوسته 4 سال است . در صورتي كه دانشجو نتواند واحدهاي دوره را در حداكثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند دانشگاه اختيار دارد در شايط خاص و با تصويب شوراي آموزشي دانشگاه ، حداكثر يك نيمسال براي دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته و حداكثر دو نيمسال براي دوره هاي كارشناسي پيوسته ، مدت مجاز تحصيل را افزايش دهد

هزينه افزايش سنوات تحصيلي طبق تعرفه مصوب هيات امنا دانشگاه از دانشجويان مشمل آموزش رايگان دريافت مي شود .

بر اساس ماده 23 آيين نامه آموزشي  سال تحصيلي 1390 الي 1393 :

عدم ثبت نام دانشجو در هر نيمسال تحصيلي ( بدون كسب اجازه از موسسه ) ، انصراف از تحصيل محسوب مي شود . تصميم گيري در مورد بازگشت به تحصيل دانشجوي منصرف از تحصيل بر عهده ي شوراي آموزشي موسسه است

بر اساس ماده 20 آيين نامه آموزشي  سال تحصيلي 1390 الي 1393 :

حداكثر نيمسال هاي مشروطي مجاز در دوره هاي كارداني و كارشناسي ناپيوسته دو نيمسال و در دوره اي كارشناسي پيوسته 3 نيمسال اعم از متوالي يا متناوب است . در مواردي كه معدل كل دانشجو 12 يا بالاتر باشد ، در سقف سنوات مجاز مي تواند تا زماني  كه در نيمسال هاي بعدي مشروط نشود ، به تحصيل ادامه دهد . در غير اينصورت از تحصيل محروم مي شود .

بر اساس ماده 22 آيين نامه آموزشي  سال تحصيلي 1390 الي 1393 :

دانشجويان مشمول تحصيل رايگان ، در صورت  عدم كسب نمره قبولي در هر درس يا حذف درس ، براي انتخاب مجدد آن موظف به پرداخت هزينه مطابق تعرفه مصوب هستند .

بر اساس ماده 19 آيين نامه آموزشي  سال تحصيلي 1394 :

چنانچه ميانگين نمرات دانشجودر هر نيمسال تحصيلي كمتر از 12 باشد ، دانشجويان در آن نيمسال مشروط تلقي مي شود و در نيمسال بعدي حداكثر مي تواند تا 14 واحد درسي انتخاب كند . چنانچه دانشجويي در دوره كارداني و كارشناسي ناپيوسته دو نيمسال و در دوره كارشناسي پيوسته 3 نيمسال اعم از متوالي يا متناوب مشروط شده باشد ، از تحصيل محروم مي شود .

بر اساس ماده 27 آيين نامه آموزشي  سال تحصيلي 1394 :

انتقال توام با تغييررشته در صورت احراز شرايط  و با كسب موافقت دانشگاه هاي مبدا و مقصد ، فقط براي يك بار امكان پذير است .

 

 

اداره پذيرش و ثبت نام  و مشمولين