فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


دکتر لطف ا... خـواجه پور


دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

رسالت , اهداف , وظايف

الف) رسالت :

- هدف از تاسيس اين دانشگاه , تعليم و تربيت نيروهاي متخصص و متعهد در رشته هاي علوم و فنون دريايي و دريانوردي , انجام فعاليتهاي پژوهشي مربوط , همسو با ضوابط و استانداردهاي ملي و بين المللي مي باشد .

ب) اهداف :

- حفظ و انتقال و پيشبرد دانش استعداد ها , انجام تحقيقات و ترويج علوم به منظور كمك به تجهيز و تامين نيروي انساني متخصص و متعهد مورد نياز كشور.

- فراهم آوردن زمينه هاي توسعه تحقيقات , نوآوري , انتقال و جذب تكنولوژي و برقراري ارتباط علمي و پژوهشي دانشگاه با مراكز صنعتي كشور در زمينه هاي خلاقيت و نوآوري و بهبود كيفيت متناسب با زمان و بهره وري بيشتر از نيروي انساني و تكنولوژي .

ج) وظايف :

- فراهم آوردن امكانات و تجهيزات آموزش دانشجويان در رشته هاي مختلف علوم مهندسي , علوم پايه , علوم انساني و ... مطابق برنامه هاي مصوب وزارت علوم , تحقيقات و فناوري در مقاطع مختلف تحصيلي و متانسب با نياز جامعه.

- انجام تحقيقات علمي در زمينه هاي مختلف علوم و فنون بر حسب نيازهاي اجتماعي , اقتصادي , صنعتي و توسعه فناوري در كشور.

- انجام مطالعات مداوم به منظور بهبود كمي و كيفي آموزش و پژوهش در سطح دانشگاه .

- انجام خدمات آموزشي , پژوهشي و فرهنگي براي ديگر دستگاههاي دولتي و خصوصي در چارچوب ضوابط اعلام شده و با توجه به امكانات دانشگاه .

- تامين و فراهم آوردن تسهيلات لازم آموزشي , پژوهشي و رفاهي براي تعليم و تربيت دانشجويان در حد امكانات موجود .

- برقراري ارتباط و همكاري متقابل علمي و آموزشي با دانشگاهها , مجامع و موسسات علمي و صنعتي , متخصص و دانشمندان داخلي و خارجي و همچنين مبادله استاد و دانشجو بر اساس چارچوب سياستهاي كلي كشور و ضوابط مصوب .

- تشكيل همايشها , سمينارها و كنفرانسهاي علمي و آموزشي .