اهداف و وظایف اساسی دانشگاه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

اهداف و ظايف اساسي دانشگاه

الف-اهداف

حفظ و انتقال و پيشبرد دانش از طريق پرورش استعدادها , انجام تحقيقات و ترويج علوم به منظور كمك به تجهيز و تامين نيروي انساني متخصص و متعهد مورد نياز كشور.

توسعه دانش بشري و رشد فن آوري و اطلاعات علمي-صنعتي.

فراهم آوردن زمينه هاي توسعه تحقيقات , نوآوري , انتقال و جذب تكنولوژي و برقراري ارتباط علمي و پژوهشي دانشگاه با مراكز صنعتي كشور در زمينه هاي خلاقيت نوآوري و بهبود كيفيت متناسب با زمان و بهره وري بيشتر از نيروي انساني و تكنولوژي.

ب-وظايف دانشگاه

فراهم آوردن امكانات و تجهيزات آموزشي دانشجويان در رشته هاي مختلف علوم  مهندسي , علوم پايه , علوم انساني و ... مطابق برنامه هاي مصوب علوم , تحقيقات و فناوري در مقاطع مختلف تحصيلي و متناسب با نياز جامعه.

انجام مطالعات مداوم به منظور بهبود كمي و كيفي آموزش و پژوهش در سطح دانشگاه.

انجام خدمات آموزشي , پژوهشي و فرهنگي براي ديگر دستگاههاي دولتي و خصوصي در چارچوب ضوابط  اعلام شده و با توجه به امكانات دانشگاه.

تامين و فراهم آوردن تسهيلات لازم آموزشي,پژوهشي و رفاهي براي تعليم و تربيت دانشجويان درحد امكانات موجود.

برقراري ارتباط و همكاري متقابل علمي و آموزشي با دانشگاهها , مجامع و موسسات علمي و صنعتي , متخصص و دانشمندان داخلي و خارجي و همچنين مبادله استاد و دانشجو براساس چهارچوب سياستهاي كلي كشور و ضوابط مصوب.

تشكيل همايش ها , سمينارها و كنفرانس هاي علمي و آموزشي.