وظایف و اختیارات هیأت ممیزه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

وظايف و اختيارات هيات مميزه

رسيدگي و اظهار نظر نسب به صلاحيت علمي داوطلبان عضويت در هيات علمي دانشگاه (اعم از تبديل وضعيت استخدامي كاركنان رسمي دولت و اعضاي هيات علمي پيماني به رسمي آزمايشي و رسمي آزمايشي به قطعي)

بررسي و تاييد صلاحيت علمي كارشناسان آموزشي متقاضي تبديل وضعيت به هيات علمي.

بررسي و تاييد صلاحيت ارتقاء هيات علمي دانشگاه.

تهيه پيشنهادات اصلاحي دانشگاه در زمينه استخدام , اعطاء پايه,ارتقاء هيات علمي و ارائه آن به مراجع و مقامات ذيربط.

تطبيق پيشنهادات واحدها با مقررات استخدامي اعضاي هيات علمي ضمن ملحوظ داشتن آئين نامه هاي مربوط.

رسيدگي به احتساب سابقه خدمت ,بورس‌وفرصت مطالعاتي اعضاء هيات علمي.

ارزيابي كيفيت انجام وظايف آموزشي و پژوهشي اعضاء هيات علمي.

رسيدگي به ساير موارد كه طبق آئين نامه استخدام اعضاي هيات علمي به عهده هيات مميزه مي باشد.