وظایف و اختیارات هیات رئیسه دانشگاه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

وظايف و اختيارات هيات رئيسه دانشگاه

فراهم كردن زمينه هاي اجرايي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي و     آيين نامه ها و بخشنامه هاي صادر شده از سوي وزارت.

پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و اصلاحات اداري لازم براي اداره امور داخلي دانشگاه به هيات امناء از طريق رئيس دانشگاه.

بررسي و ارزيابي نحوه اجراي تصميمات هيات رئيسه و نظارت بر عملكرد واحدهاي دانشگاه.

فراهم كردن زمينه مردمي كردن دانشگاه و كمك به خودكفايي دانشگاه و واحدهاي وابسته.

ايجاد هماهنگي لازم بين حوزه هاي مختلف معاونت ها.

بررسي آيين نامه هاي اداري و مالي و معاملاتي دانشگاه براي طرح در هيات امناء و تهيه پيشنهادها , طرحها و برنامه هايي كه بايد در دستور كار هيات امناء قرار گيرد.

پيشنهاد بودجه سالانه دانشگاه به هيات امناء از طريق رئيس دانشگاه.

پيشنهاد توزيع و تخصيص فرصت هاي مطالعاتي و دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج كه طبق ضوابط به اعضاء آموزشي , پژوهشي تعلق مي گيرد از طريق رئيس دانشگاه به وزارت.