وظایف و اختیارات رئیس دانشگاه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

 

وظايف و اختيارات رئيس دانشگاه

نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي, پژوهشي, دانشجويي, اداري و مالي, عمراني و امور خدمات علمي و كليه ارتباطات داخلي و بين المللي دانشگاه و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذيصلاح

تعيين خط مشي اجرايي دانشگاه در قالب سياستهاي علمي, آموزشي و پژوهشي.

هدايت فعاليتهاي فرهنگي, آموزشي, پژوهشي, اداري و مالي و عمراني دانشگاه.

ارائه گزارش سالانه دانشگاه به هيات امناء.

نظارت بر حسن اجراي فعاليتهاي جاري دانشگاه و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالي و ارجاع آنها به مقامات ذيصلاح.

مسئوليت امور مالي و اداري دانشگاه در حدود مقررات مصوب.

نصب و عزل اعضاي هيات رئيسه و روساي دانشكده ها و موسسات و واحدهاي وابسته و مديران گروههاي آموزشي ( با رعايت تبصره هاي 1 و 2 و ماده 4 آئين نامه مديريت دانشگاهها ).

اجراي مصوبات و آئين نامه ها و بخشنامه هاي صادر شده از سوي وزارت علوم, تحقيقات و فناوري.

تهيه و پيشنهاد سياستها, اهداف و خط مشي ها براي طرح در هيات امناء.

ارائه پيشنهاد تاسيس, توسعه, انحلال و ادغام واحدها به شوراي دانشگاه.

ارائه پيشنهاد همكاريهاي علمي با ساير موسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي به شوراي دانشگاه.

نمايندگي حقوقي دانشگاه نزد مراجع ذيصلاح.

نظارت بر امور انضباطي دانشگاه( هيات علمي, دانشجويان, كارمندان ) در چهار چوب ضوابط و مقررات مصوب.

پيشنهاد نمودار تشكيلاتي و اصلاحات اداري لازم ( با هماهنگي هيات رئيسه دانشگاه) براي اداره امور داخلي دانشگاه به هيات امناء.

پيشنهاد بودجه سالانه دانشگاه ( با هماهنگي هيات رئيسه ) به هيات امناء.

پيشنهاد توزيع و تخصيص فرصت هاي مطالعاتي و دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و تحقيقاتي داخل و خارج كه طبق ضوابط به اعضاي هيات علمي آموزشي و پژوهشي تعلق مي گيرد ( با هماهنگي هيات رئيسه ) به وزارت علوم, تحقيقات و فناوري.