شورای دانشگاه

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

- بررسي و تأييد دوره ها و رشته هاي آموزشي جديد و برنامه آن براي پيشنهاد به وزارت علوم, تحقيقات و فناوري.
- بررسي و تأييد برنامه هاي پيشنهادي آموزشي و پژوهشي كوتاه مدت.
- بررسي روش هاي همكاري با موسسات دولتي و غير دولتي و تدوين ضوابط براي آن.
- بررسي سالانه امكانات علمي (نيروي انساني و تجهيزات) دانشگاه و تعيين كمبودها و طبقه بندي نيازهاي غلمي و اقدام براي تأمين آنها.
- برنامه ريزي پذيرش دانشجو براساس امكانات دانشگاه با توجه به برنامه توسعه كشور.
- بررسي مسائلي كه توسط رئيس دانشگاه در دستور كار شورا قرار ميگيرد.
- بررسي مشكلات آموزشي و پژوهشي دانشگاه و ارائه راه حل هاي لازم.
- ارزيابي كلي عملكرد دانشگاه.
- بررسي و تصويب طرحها و برنامه هاي پيشنهادي شوراهاي تخصصي.
- تدوين و تصويب آيين نامه داخلي شورا و تصويب آيين نامه كميته هاي داخلي شورا.