پروژه آزمایشگاه مرکزی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

شروع مرحله تجهيزات-سفيدكاري وسيمان سفيدكانالهاي تهويه-سفيدكاري درمحل اتاقهاي طبقه اول وهمكف-لكه گيري تيغه هاو...آمادگي براي نصب چهارچوب درب ها-درصدپيشرفت پروژه :73%