حراست

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

وظايف و مسئوليت هاي اداره حراست

استقرار سيستم مناسب حفاظت فيزيكي و پرسنلي دانشگاه

ابلاغ دستورات حراستي به موسسات تابعه و واحد هاي اداري.

انجام اقدامات لازم در صورت بروز حوادث و سوانح و اطلاع فوري مراتب به مقامات مسئول .

تهيه و تنظيم فرمهاي حراستي .

دريافت و ثبت اقدام در مورد اسناد طبقه بندي شده و توزيع و نگهداري آنها به صورت متمركز.

دريافت و ثبت و نگهداري مكاتبات و اسناد محرمانه دانشگاه.

ارائه نظرات مشورتي به مسئولين با توجه به اطلاعات مكتسبه.

برنامه ريزي, سازماندهي, نظارت و هدايت كليه فعاليت ها و اقدامات حراستي.

رفع نقائص, و بهبود روشهاي حراستي.

همكاري و اظهار نظر در تهيه طرحهاي حفاظت از تاسيسات دانشگاه و نظارت بر حسن اجراي طرحهاي مذبور طبق دستورات مقامات ذيصلاح .

تنظيم برنامه هاي مختلف بازرسي .

كنترل و نظارت بر حضور و اشتغال اتباع خارجي  در محيط دانشگاه بر اساس ضوابط مربوط .

صدور كارت شناسايي, مجوز تردد و رعايت تدابير لازم به منظور پيشگيري از هرگونه سوء استفاده و جعل .