معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


وظايف و مسئوليت هاي معاونت آموزشي

اداره كليه امور آموزشي و پژوهشي دانشگاه.

مطالعه و اتخاذ تصميم در مورد مسائل آموزشي با كمك مسئولان ذيربط.

نظارت بر اجراي مقررات و آيين نامه هاي آموزشي از طريق گروه نظارت و ارزيابي دانشگاه.

تدوين و پيشنهاد اصول اجرايي امور آموزش.

نظارت بر حسن اجراي وظايف واحدهاي تابعه.

تنظيم دستور جلسات شوراي آموزشي وشوراي تحصيلات تكميلي دانشگاه.

برنامه ريزي امور آموزشي و تحصيلات تكميلي با همكاري واحدهاي تابعه.

نظارت بر حسن اجراي برنامه ها و فعاليتهاي آموزشي و دوره هاي تخصصي هر دانشكده و ارزيابي آن و ارائه گزارش لازم به هيات رئيسه.

ارزيابي عملكرد آموزشي دانشجويان و انعكاس آن به رياست دانشگاه و اعلام نتيجه ارزيابي به اعضاي هيات علمي .

اجراي دوره هاي كوتاه مدت آموزشي و تخصصي.

برنامه ريزي گسترش دوره هاي تكميلي در دانشگاه.

اداره كليه امور آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه.

نظارت بر اجراي مقررات آموزشي دوره هاي تحصيلات تكميلي.

برنامه ريزي در امور پژوهشي و فناوري و نظارت بر پايگاه اطلاع رساني و شبكه اينترنت دانشگاه.

بررسي هاي لازم و اتخاذ تصميم در مورد فعاليتهاي پژوهشي .

مطالعات لازم در زمينه ارزشيابي فعاليتهاي پژوشهي و ارزيابي عملكرد پژوهشي سالانه دانشگاه.

تماس با موسسات داخلي و خارجي به منظور همكاري در امور پژوهشي و مبادله خدمات علمي.

اداره امور واحدهاي پژوهشي تابعه و وابسته دانشگاه.

همكاري با گروه همكاري هاي علمي و بين المللي در ارائه خدمات علمي,فرهنگي و اجتماعي و برگزاري سمينارها و كنفرانسهاي علمي و اجراي كليه امور قراردادهاي تحقيقاتي و خدماتي بين دانشگاه و ساير موسسات.

همكاري در اجراي دوره هاي كوتاه مدت پژوهشي براي موسسات غير دانشگاهي.

نظارت بر كليه امور پژوهشي دانشگاه , كتابخانه ها و بانك هاي اطلاعاتي.

برنامه ريزي جهت استفاده اعضاي هيات علمي از فرصتهاي مطالعاتي داخل و خارج برابر ضوابط مصوب.

تهيه برنامه پژوهشي دانشگاه و ارائه اهداف و تعيين اولويت هاي پژوهشي برنامه هاي كوتاه مدت و بلند مدت براي طرح در شوراي پژوهشي دانشگاه.

بررسي ارزيابي فعاليت هاي دانشگاه درچارچوب برنامه هاي رشد و توسعه كشور در بخش آموزش عالي براي طرح در هيات رئيسه .