خدمات آموزشی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


وظايف گروههاي آموزشي

هماهنگ ساختن فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي در رشته مربوط.

تنظيم برنامه هاي آموزشي كه براي تدريس در آن رشته لازم است.

نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسي و اظهار  نظر در مورد متون درسي و محتواي دروس بر اساس برنامه  و سرفصلهاي مصوب.

اظهار نظر درباره ساعات تدريس و تحقيق اعضاي گروه.

اظهار نظر در خصوص پذيرش  دانشجويان انتقالي و ميهمان و تعيين كمبود واحدهي درسي آنان.

بررسي طرحهاي تحقيقي و پيشنهاد به شوراي آموزشي- پژوهشي دانشكده يا آموزشكده.

اظهار نظر درباره بورس ها و ماموريتهاي اعضاي گروه و پيشنهاد آن به شوراي آموزشي- پژوهشي دانشكده يا آموزشكده.

پيش بيني نياز گروه به استخدام اعضاي هيات علمي متخصص و اظهار نظر در مورد صلاحيت علمي نامزدهاي استخدام براي طي  مراحل قانوني.

ارزيابي سالانه كار گروه براي طرح در شوراي آموزشي- پژوهشي دانشكده يا آموزشكده.

برنامه ريزي در مورد دروس طبق اختياراتي كه شوراي عالي برنامه ريزي تفويض كرده است.

بررسي و اعلام نظر براي اصلاح سرفصلها و تجديد نظر در عنوان درس ها( از حيث اصلي يا اختياري بودن) و همچنين تعيين محتوي دروس با توجه به آخرين پيشرفتهاي علمي براي تصويب در شوراي ذيربط.

تبصره1- اظهار نظر در مورد تقاضاي استخدام جديد , ارتقاي اعضاي هيات علمي , ارزيابي سالانه اعضاي هيات علمي, بورس ها و فرصت هاي مطالعاتي در هر گروه به وسيله كميته يا كميته هايي مركب از  استادان, دانشياران و استادياران منتخب آن گروه كه سابقه خدمت بيشتر دارند و پس از تائيد رئيس دانشكده يا آموزشكده به عنوان عضو كميته هاي تخصصي تعيين مي شوند انجام مي گيرد.

تبصره 2- در دانشگاههاي جديد التاسيس و گروه هايي كه تعدا اعضاي هيات علمي استاد يار و بالاترآنها از 3 نفر كمتر باشد , بررسي موارد مندرج در تبصره 1 به عهده شوراي آموزشي- پژوهشي دانشكده يا آموزشكده است.