مدیریت امور دانشجویی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


وظايف و مسئوليت هاي مديريت امور دانشجويي

 

تهيه و تدوين برنامه هاي مختلف در زمينه امور دانشجويي.

اجراي سياستها و خط مشي هاي تعيين شده در خصوص امور رفاهي و خوابگاههاي دانشجويان.

تنظيم برنامه هاي لازم جهت برقراري ارتباط مناسب بين اساتيد و دانشجويان.

برنامه ريزي جهت اسكان دانشجويان و تنظيم ضوابط آن و همچنين تامين و اداره خوابگاههاي دانشجويي و مراقبت در

مسائل انضباطي آنها.

انجام خدمات مربوط به ارائه كمكهاي مالي و وامهاي دانشجويي به دانشجويان واجد شرايط.

انجام امور مربوط به تسويه حساب وامهاي صندوق رفاه دانشجويان.

نظارت و هماهنگي در كليه امور دانشجويي دانشكده ها و گروههاي آموزشي.

نظارت بر حسن اداره سلف سرويس و خوابگاههاي دانشجويي از لحاظ كيفيت و كميت, تغذيه و بهداشت محيط.

برنامه ريزي جهت به كار گيري دانشجويان در امور مختلف.

برنامه ريزي در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجويان و سالم سازي جسم و روح آنها .

نظارت بر انجام امور مشاوره و ارائه راهنماييهاي لازم در زمينه هاي تحصيلي, شغلي و شخصي به دانشجويان.

انعكاس نظارت و پيشنهادات دانشجويان به مقامات مسئول دانشگاه.

بررسي نيازهاي پرسنلي, تداركاتي و تجهيزاتي واحدهاي تابعه و انعكاس به مراجع ذيربط دانشگاه و يا ساير مراجع .

انجام ساير امور محوله در صورت لزوم.