مرکز بهداشت و مشاوره

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


وظايف و مسئوليت هاي مركز بهداشت, درمان و مشاوره دانشجويي

 

نظارت و رسيدگي به وضعيت روحي, رواني و بهداشتي دانشجويان و ارائه راهنماييهاي لازم در زمينه هاي مختلف.

نظارت بر رعايت بهداشت سلف سرويس ها, خوابگاهها و نانوائيها و ساير اماكن متعلق به دانشگاه با همكاري مديريت امور دانشجويي.

تامين خدمات بهداشتي و درماني دانشجويان و كاركنان.

انجام خدمات مشاوره اي با دانشجويان و خانواده آنان (در صورت لزوم) به منظور آگاهي از مشكلات آنان.

برقراري ارتباط با واحدهاي مختلف دانشگاه به منظور ايجاد هماهنگي در فعاليتهاي فوق برنامه در ارتباط با مركز.

پيش بيني و اقدامات لازم در زمينه تهيه دارو و لوازم بهداشتي و نظارت و كنترل در مصرف آن.

معاينه و معالجه سرپايي دانشجويان.

ثبت و نگهداري سوابق درماني دانشجويان.

پيگيري وضعيت دانشجوياني كه در مراكز پزشكي بستري مي شوند.

اظهار نظر درباره گواهي نامه هاي پزشكي دانشجويان كه توسط پزشكان ديگر تجويز شده باشند.

انجام كليه اموري كه در حدود وظايف محوله و بر اساس سياستگذاري هاي انجام شده به عهده مركز مي باشد.

تهيه و تنظيم جدول زمان بندي شده به منظور استفاده دانشجويان و كاركنان از خدمات درماني مركز.

نظارت مستمر بر نحوه فعاليت پزشكان , مشاوران , پرستاران و ساير پرسنل بهداشتي , درماني مركز.

برگزاري كلاس ها و كارگاههاي آموزشي در جهت ارتقاء سلامت جسمي و رواني دانشجويان.

ارتباط با انجمن ها,  نهادها , سازمان ها و ادارات مرتبط با امر بهداشت , درمان و مشاوره.

تهيه و توزيع نشريه هاي مختلف مربوط بر اساس نيازهاي موجود.

ارائه گزارش هاي لازم به معاونت دانشجويي و فرهنگي در زمينه هاي مربوط.