اداره رفاء

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


اداره رفاه دانشجويان

اين اداره مسئوليت پرداخت انواع وامهاي دانشجويي از قبيل وام مسكن ,متأهلين ,ازدواج و وام ضروري به دانشجويان را بعهده دارد . به دليل ماهيت كاري از پرتردد ترين واحدهاي ستادي مديريت خدمات دانشجويي به حساب مي آيد كه در سال ,پاسخگو تمامي دانشجويان بوده و در جهت پرداخت وامهاي دانشجويي بسيار پويا عمل كرده كه در حال حاضر با داشتن يك نيرو و مجهز به سيستم هاي on line رايانه اي نسبت به انجام در خواستهاي متقاضيان اقدام مي نمايد .