وام دانشجویی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

قابل توجه دانشجويان روزانه و شبانه

متقاضي وام نوبت دوم شبانه و كمك هزينه تحصيلي روزانه و وام ويژه استعدادهاي درخشان در

نيمسال اول سال تحصيلي 88-1387

مدارك مورد نياز جهت درخواست وام :

1- تهيه و تكميل فرم مشخصات دانشجويان شبانه يافرم مشخصات دانشجويان روزانه متقاضي

وام و ارائهآن به ادارهرفاه و خدمات دانشجويي

2-تهيه و تكميل فرم درخواست وام شهريه نوبت دوم دانشجويان شبانه يا فرم درخواست وام

تحصيلي داشجويان روزانه و ارائه آن به اداره رفاه و خدمات دانشجوي

3- تهيه فرم تعهدنامه محضري و اقدام جهت تنظيم سند تعهد محضري در دفاتر ثبت اسناد

رسمي سراسركشور بر اساس فرم مذكور

الف :ضامن مي بايستي لزوماً كارمند رسمي يا پيماني دولت و يا بازنشسته دولت باشد و داراي

حكم كارگزيني و يا حكم بازنشستگي باشد.

ب : ارائه اصل سند تعهد محضري به اداره رفاه و خدمات دانشجويي

ج:ارائه فتوكپي حكم كارگزيني يا حكم بازنشستگي ضامن و كپي شناسنامه ضامن به اداره رفاه

و خدمات دانشجويي

4-كپي برگ انتخاب واحد يك نسخه

5- فتوكپي كارت ملي   يك نسخه

6- فتوكپي شناسنامه(اول و توضيحات) يك نسخه

7- عكس 4*3 يك قطعه

شرايط آموزشي :


1. ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي مورد لزوم طبق مقررات آموزشي ( دانشجوي تمام وقت)

-كارشناسي 12 واحد - كارشناسي ارشد 8 واحد


نكته:1-براي دانشجويان ترم آخر داشتن نصف واحدهاي مورد نظر الزاميست  2- پرداخت وام

شهريه نوبتدوم

به دانشجويان شبانه با در نظر گرفتن سقف حداكثر پرداختي بر اساس بدهي دانشجو مي

باشد.

2. مشروط نبودن در دو نيمسال قبل وام ويژه دانشجويان استعداد درخشان دانشجويان استعداد

درخشان كه مايلند از مزاياي وام ويژه دانشجويان استعداد درخشان استفاده نمايند مي بايستي

با مراجعه به دفتر استعدادهاي درخشان و تاييد فرم درخواست وام براي دانشجويان روزانه تا 3

برابر وام و براي دانشجويان شبانه تا 50% بيشتر از وام ساير دانشجويان استفاده نمايند.

شرايط:

1- سال دوم تحصيلي به بعد

2- معدل 17 به بالا در هر ترم 3- تاييد دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه

نكته: دانشجوياني كه مدارك آنها كامل مي باشد لازم است فقط فرم درخواست وام را تهيه و

تكميل و پس از تاييد آموزش به اداره رفاه و خدمات دانشجويي ارائه نمايند.

در صورت عدم ارائه سند تعهد محضري ومدارك ذكر شده ، درخواست وام شهريه نوبت دوم

دانشجويان شبانه و وام تحصيلي دانشجويان روزانه مورد بررسي قرار نخواهد گرفت


دانلود فرم های ثبت نام وام دانشجویی:


دانلود فرم 1

دانلود فرم 2

دانلود فرم 3

دانلود فرم 4

دانلود فرم 8

دانلود فرم 8/1

دانلود فرم9