شرایط جذب و پذیرش

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

 

فرایند پذیرش واحدهای فناور در مرکز رشد

1. شرکت در فراخوان عمومی

2. تکمیل فرم ایده محوری و بر گزاری جلسات توجیهی با متقاضیان

3 . داوری فنی و اقتصادی فرم تکمیلی

4 . طرح فرم داوری شده در شورا ی مرکز رشد

5 . درصورت احراز شرایط حضور در دوره رشد مقدماتی، ابلاغ بازه زمانی جهت تکمیل و تطبیق تصویر برابر با اصل مذارک و پیگیری متقاضی جهت استقرار در مرکز

6 . تبادل قرار داد و صدور مجوز استقرار در مرکز رشد از طرف مدیر مرکز

معیارهای پذیرش


· داشتن ایده محوری مناسب


· ترکیب نیروی انسانی متخصص متناسب با زمینه فعالیت واحد


· ارائه برنامه کاری متکی به شناخت بازار (Business Plan )

 

مزایای استقرار در مرکز رشد


1. قرار گرفتن واحد فنآور در یک فضای تحقیقاتی که منجر به تبادل افکار مستمر با سایر محققین و موسسات فناوری می شود


2. استفاده از امکانات و تجهیزات اداری ، اطلاع رسانی ، پشتیبانی فنی و خدمات مشاوره ای و آموزشی که با تعرفه های مناسب


3. استفاده از اعتبار خدماتی جهت پرداخت بخشی از هزینه های خرید تجهیزات و استفاده از خدمات پشتیبانی مرکز رشد


4. حمایت های مالی جهت اجرای ایده هایی که مورد تصویب شورای مرکز قرار می گیرند