کارشناسان فناوری اطلاعات

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

 

كارشناس فناوري اطلاعات : داراي مدرك كارشناسي كامپيوتر ( نرم افزاريا سخت افزار ) مي باشد و مسووليت تمامي امور

مربوط به فناوري اطلاعات بر عهده ايشان مي باشد .

تبصره 1 - در واحدهايي كه كارشناس ندارند و كاردان كامپيوتر انجام وظيفه مي نمايد ، مسووليت تمامي امور مربوط به فناوري اطلاعات بر

عهده ايشان مي باشد .( به عنوان كارشناس محسوب مي شوند )

رابط فناوري اطلاعات : داراي مداركي غير از كامپيوتر مي باشند و وظيفه اصلي آنها مرتبط با مدرك مربوطه مي باشد و با

مديريت فناوري اطلاعات ،همكاري دارند .

كارشناسان و رابطان فناوري اطلاعات ،پس از تاييد مديريت فناوري اطلاعات و صدور ابلاغ از طرف معاونت پشتيباني دانشگاه ،

مجوز انجام فعاليت را دارند و در واحدهايي كه رابط در كنار كارشناس حضور دارد ،مسووليت تمامي امور بر عهده كارشناس مي باشد و رابط

مجوز مستقيم ندارد .