سخت افزار

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

وظايف در حوزه سخت افزار

ماده 1 - نظارت بر روند خريد تجهيزات رايانه اي :

ماده 1-1 - دريافت يا تكميل فرم درخواست خريد تجهيزات رايانه اي

ماده 2-1 - بررسي كارشناسي علت نياز خريد تجهيزات رايانه اي و تاييد ، يا عدم تاييد نياز

ماده 3-1- تهيه ليست تجهيزات مناسب با نياز(در صورت تاييد نياز) طبق مشخصات ارائه شده از سوي مديريت فناوري

اطلاعات وارتباطات

ماده 4-1- تاييد فاكتورها از نظر فني و مطابقت با ليست تجهيزات و بررسي قيمت و اعلام نظر احتمالي در زمينه قيمت ها

( تاييد قيمت بر عهده كارپرداز مي باشد )

ماده 2 - كنترل فني تجهيزات خريداري شده از نظر تطبيق با فاكتور هاي تاييد شده ،به صورت زير :

ماده 1-2 - بررسي فني قطعات و گارانتي هاي ارائه شده و مطابقت با ليست تهيه شده وفاكتور تاييد شده

ماده 2-2 - الصاق برچسب ليست قطعات داخلي رايانه ها همراه با مشخصات فني و تاريخ شروع و خاتمه گارانتي

قطعات بصورت مشخص برروي رايانه هاي خريداري شده ( بهتر است توسط شركت فروشنده انجام گيرد )

ماده 3-2 - تكميل فرم مخصوص چك ليست سيستم همراه با توضيحات مربوطه

ماده 4-2 - الصاق برچسب كنترل فني در پشت كيس

ماده 3 - فرآيند تعميرات :

ماده 3-1 - نصب سيستم عامل هاونرم افزارهاي جانبي ،آنتي ويروس و... بر روي رايانه هاي موجود در واحد

ماده 2-3 - تشخيص عيوب سخت افزاري سيستم ها و رفع عيب تجهيزات در حد آموزش هاي داده شده

ماده 3-3 - نظارت بر فرآيند ارسال تجهيزاتي كه نياز به تعمير دارند ( مانند : چاپگر ) به شركت هاي خصوصي وكنترل

كيفيت تعمير تجهيزات

تبصره - نظارت بر فعاليت شركت هاي پيمانكار طرف قرارداد از طريق چك ليست هاي نظارتي