وظايف و مسئوليت هاي گروه همكاريهاي علمي و بين المللي

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

وظايف و مسئوليت هاي گروه همكاريهاي علمي و بين المللي

برقراري ارتباط با ساير دانشگاهها و مراكز آموزش عالي داخلي و خارجي به منظور جمع آوري اطلاعات علمي تحقيقاتي مورد نياز و همچنين جلب همكاري آنان در زمينه هاي مختلف آموزشي و پژوهشي.

ترجمه نامه ها, نشريات و مدارك ارجاعي مختلف به زبانهاي فارسي و خارجي مورد نياز دانشگاه و موسسات تحقيقاتي تابعه.

تنظيم برنامه هاي سمينارها, كنگره ها, سمپوزيوم ها و كنفرانس هاي علمي و تحقيقاتي بين المللي با همكاري دفتر رياست و روابط عمومي و دانشكده ها و همچنين پيشنهاد اعتبارات مورد نياز آن به مسئولين ذيربط.

انجام امور مربوط به بورسيه ها, فرصتهاي مطالعاتي و سفرهاي علمي و نظارت بر امور تحصيلي آنها با همكاري معاونت آموزشي و پژوهشي.

توزيع و تخصيص بورسيه هايي كه به اعضاي هيات علمي و دانش آموختگان ممتاز تعلق مي گيرد.

انجام بررسي هاي لازم  به منظور جلب همكاري شخصيتهاي علمي ايراني مقيم خارج.

فراهم آوردن شرايط جذب دانشجويان خارجي براي مقاطع مختلف تحصيلي با همكاري گروههاي آموزشي.

تشريك مساعي در برقراري ارتباط انجمنها و هياتهاي علمي دانشگاه با مجامع علمي بين المللي و دانشمندان خارجي با همكاري دفتر رياست دانشگاه و دفتر همكاريهاي علمي و بين المللي وزارت.

تهيه تفاهم نامه هاي همكاريهاي علمي با دانشگاههاي خارج از كشور و عضويت در مجامع علمي و بين المللي.

رسيدگي به امور مربوط به استادان و محققان خارجي در دانشگاه.