برنامه های انجام شده

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

1- اجرا و اتمام ارزيابي خرد سال1385-1386


2- اجراي طرح ارزيابي دروني در گروههاي آموزشي بيولوژي دريا، فيزيک دريا و شيلات


( قراردادهاي مربوطه با وزارت متبوع و همچنين گروههاي آموزشي منعقد گرديده و تامين اعتبار نيز شده است و گروه ها شروع به كار نموده اند)


3- اجراي اولين کارگاه ارزشيابي دروني جهت اساتيد دانشگاه در ارديبهشت 1386


4- اجراي شاخصهاي عمومي ارزيابي  عملکرد که در اين ارتباط اقدامات زير انجام گرديده است:


5- تشکيل کميته مرکزي ارزيابي عملکرد دانشگاه


6- تشکيل 9 جلسه عمومي با حضور رياست ، معاونين و مديران دانشگاه  در ارتباط با بهينه سازي چگونگي اجراي قوانين و آئين نامه هاي مرتبط با ارزيابي عمومي

عملکرد


7- تشکيل 14 گروه کاري به سرپرستي يک عضو هيات علمي و همکاري ديگر اعضاء هيات علمي در خصوص پيگيري آئين نامه هاي مختلف از خرداد 1386


8- ارسال کليه بخشنامه ها و آئين نامه ها به صورت مکتوب و همچنين نرم افزاري به گروههاي کاري


9- تشکيل کميسيونها و کميته هاي مختلف مطابق آئين نامه ها به عنوان مثال کميته هاي زير تشکيل شده اند


*  تشکيل کميسيون بهره وري وتحول اداري


*  تشکيل کميته بهره وري


*  تشکيل کميته  تحول اداري


* تشکيل کميته طرح ارتقاي شغلي کارشناسان


10- انجام طرح تکريم ارباب رجوع مطابق قوانين


11- هماهنگي اجراي بانک اطلاعات مديران


12- هماهنگي اجراي طرح اتوماسيون اداري


13- در خصوص آموزش و بهسازي نيروي انساني نيز كليات برنامه در حال تصويب مي باشد و    درحال حاضر كلاس آموزش  ICDL جهت كارمندان در حال اجرا مي باشد

و............


14- تهيه گزارش عملكرد تشريحي و ارسال آن به وزارت خانه


15- مشاركت در تعيين شاخصهاي بهره وري


16-  وزن دهي شاخصهاي اختصاصي و ارسال آن به وزارت متبوع


17- اجراي شاخصهاي اختصاصي  ارزيابي عملکرد در دانشگاه


18- شرکت نماينده دانشگاه در سومين همايش ارزيابي دروني درنظام دانشگاهي( آبان1386  )


19- هماهنگي  و همكاري با بازرسان طرح تكريم ارباب رجوع


20-شركت مدير و كارشناس دفتر در نخستين گردهمايي مديران دفاترنظارت و ارزيابي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي سراسر كشور (دانشگاه اصفهان – بهمن

1386)


21-اتمام ارزشيابي اساتيد و ارسال نتايج به معاونت آموزشي در بهمن 1386


22- پيگيري مداوم در جهت اجراي بندهاي مربوط به طرح ارزيابي عمومي عملكرد با مديران و معاونين محترم دانشگاه


23- هماهنگي و شركت در 4  جلسه كميته بهره وري كه در طي اين جلسات موارد زير صورت پذيرفت:


تصويب شاخصهاي بهره وري


اندازه گيري شاخصهاي بهره وري


عارضه يابي شاخصها در بعد آموزشي


24- هماهنگي و شركت در 2 جلسه كميته تحول اداري


25-برگزاري اولين سمينار آموزشي آشنايي باتحول اداري و بهبود روشهاي انجام كار و اتوماسيون اداري در 22/11/86


26-هماهنگي  و همكاري با بازرسان طرح تكريم ارباب رجوع


27- آغاز  اجراي طرح ارزيابي دروني در گروه محيط زيست


28- در راستاي انجام ارزيابي عملكرد عمومي دانشگاه در خصوص اجراي محور بهبود سيستمها و روشها (احصاء ، مستند سازي ،اصلاح و بازنگري ) با كليه واحدهاي


دانشگاه هماهنگي به عمل آمد و  فلوچارتهاي واحدهاي مختلف جمع آوري گرديد و جهت بحث و تبادل نظر به كميسيون تحول اداري دانشگاه ارجاع گرديد.


29- طراحي فرم هاي جديد ارزشيابي اساتيد تحت نظارت معاونت آموزشي و پژوهشي در اسفند 1386


30- هماهنگي با سازمان سنجش آموزش كشور و تهيه CDآموزشي نرم افزار ارزيابي دروني جهت گروههاي مجري طرح ارزيابي دروني


31-هماهنگي  با دبيرخانه هيات نظارت و ارزيابي آموزش عالي استان در جهت تشكيل كميته هاي تخصصي زير مجموعه هيات نظارت استاني به عنوان بازوي اجرايي


32- تشكيل اولين جلسه ارزيابي دروني گروههاي آموزشي با حضور معاونت آموزشي و مديران گروههاي آموزشي و مدير نظارت و ارزيابي با موضوع گزارش پيشرفت كار

در اسفند ماه 1386