چاپ

 

گروه فیزیک دریا

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی ایمیل


دكتر مسعود صدری نسب


دکتر امیر اشتری لرکی


دکتر محمد علی نجارپور فروشانی


مهندس حسین پاشا زانوسی