فرم ها و آیین نامه ها خدمات آموزشی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


توجه : پس از دانلودفایل zip نام فایل دانلود شده را به زبان لاتین تغییر داده،و سپس آن را Extract کنید.Attachments:
Download this file ( فرم قرارداد حق التدريس.rar) فرم قرارداد حق التدريس1394[ ]31 Kb
Download this file (aeen_phd 89.d.pdf)آیین نامه دکتری (phd)[ ]281 Kb
Download this file (jadval 2.zip)جدول گزارش حق التدريس پردیس دانشگاه (واحدآموزشی)[ ]28 Kb
Download this file (jadval 3.zip)جدول گزارش حق التدريس دانشگاه (واحد پزوهشی)[ ]28 Kb
Download this file (jadval1.zip) جدول گزارش حق التدريس پردیس دانشگاه (واحدپژوهشی)[ ]28 Kb
Download this file (jadval4.zip)جدول گزارش حق التدريس دانشگاه (واحد آموزشی)[ ]29 Kb
Download this file (آموزشی پردیس93-94.zip)آموزشی پردیس93-94[ ]28 Kb
Download this file (آموزشی گروه معارف93-94.zip)آموزشی گروه معارف93-94[ ]29 Kb
Download this file (آموزشی93-94.zip)آموزشی93-94[ ]29 Kb
Download this file (آيين نامه  جديد آموزشي دوره هاي کارداني و کارشناسي.pdf)آيين نامه جديد آموزشي دوره هاي کارداني و کارشناسي[ ]1136 Kb
Download this file (آيين نامه آموزشي 91دوره هاي کارداني، کارشناسي پيوسته و ناپیوسته.pdf)آيين نامه آموزشي 91دوره هاي کارداني، کارشناسي پيوسته و ناپیوسته[ ]2394 Kb
Download this file (آيين نامه اعطاي بورس دکتري براي ارتقاي سطح علمي مربیان.pdf)آيين نامه اعطاي بورس دکتري براي ارتقاي سطح علمي مربیان[ ]508 Kb
Download this file (آيين نامه دوره دکتري(Phd).pdf)آيين نامه دوره دکتري(Phd)[ ]608 Kb
Download this file (آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان دردوره تحصیلی دکتری.pdf)آيين نامه پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان دردوره تحصیلی دکتری[ ]376 Kb
Download this file (آيين-نامه 87اجرايي کميسيون بررسي موارد خاص استاني .pdf)آيين-نامه 87اجرايي کميسيون بررسي موارد خاص استاني [ ]65 Kb
Download this file (آیین نامه دوره دکتری تخصصی (ph.d).pdf)آیین نامه دوره دکتری تخصصی (ph.d)[ ]3276 Kb
Download this file (آیین نامه های ارشد 94.pdf)آیین نامه های ارشد 94[ ]1925 Kb
Download this file (آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته.pdf)آیین نامه کارشناسی ارشد ناپیوسته[ ]160 Kb
Download this file (سامانه شورای بررسی موارد خاص.pdf)سامانه شورای بررسی موارد خاص[ ]3115 Kb
Download this file (قرداد93-94.zip)قرداد93-94[ ]30 Kb
Download this file (موارد خاص استانی.pdf)موارد خاص استانی[ ]1085 Kb
Download this file (پژوهشی پردیس93-94.zip)پژوهشی پردیس93-94[ ]28 Kb
Download this file (پژوهشی93-94.zip)پژوهشی93-94[ ]28 Kb