برنامه‌ كارگاه‌هاي آموزشي-پژوهشي هفته پژوهش وفناوري

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

به اطلاع دانشجويان گرامي مي‌رساند جهت ثبت‌نام و شركت در كارگاه‌هاي آموزشي -پژوهشي دانشگاه مي‌توانند پس از مطالعه برنامه‌كارگاه‌ها  و انتخاب كارگاه مورد نظر به معاونين پژوهشي دانشكده مربوطه مراجعه نمايند. يادآور مي‌گردد جهت صدور گواهي شركت در كارگاه رعايت شروط ذيل الزامي است:

-  براي حضور در كارگاه، ثبت نام اوليه ضروري است و براي افرادي كه بدون ثبت نام در كارگاه شركت مي‌نمايند علي رغم حضور، گواهي شركت در كارگاه صادر نمي‌گردد.

-  به افرادي كه در بيش از يك کارگاه ثبت نام مي‌نمايند ولي به هر دليلي در يكي از كارگاه هاي ثبت نامي حاضر نشوند براي هيچ يك از كارگاه ها گواهي صادر نمي‌گردد.