فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف

به اطلاع كليه اعضاء هيات علمي دانشگاه مي رساند، با توجه به راه اندازي سامانه مديريت اطلاعات پژوهشي دانشگاه(RMS)، پژوهانه سال 93 اعضاي هيات علمي متقاضي، تنها در صورت تكميل و ثبت فعاليت هاي پژوهشي در اين سامانه تا تاريخ 93/1/31و ارسال آن و تاييد نهايي معاونين پژوهشي دانشكده ها  تا تاريخ 93/2/15محاسبه مي گردد.