معاونت دانشجویی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


وظايف و مسئوليت هاي معاونت دانشجويي و فرهنگي

 

اداره كليه امور دانشجويي و فرهنگي دانشگاه.

برنامه ريزي براي گسترش و تعميق ارزشهاي اسلامي و انقلابي در همه سطوح دانشگاهي.

مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل و مشكلات دانشجويي.

نظارت بر فعاليتهاي فرهنگي, سياسي و اجتماعي دانشگاه.

نظارت بر واحدهاي تحت نظر به منظور حصول اطمينان از حسن اجراي وظايف آنها.

ايجاد هماهنگي و جلب مشاركت لازم ميان نهادهاي مختلف عقيدتي, فرهنگي و سياسي دانشجويي از طريق

تشكيل جلسات با دفتر نمايندگي مقام معظم رهبري جهاد دانشگاهي و انجمن اسلامي.

برنامه ريزي و نظارت در امر بهداشت و درمان و مشاوره دانشجويان.

برنامه ريزي و نظارت بر برنامه هاي ورزشي و تربيت بدني دانشگاه.

نظارت بر امور رستوران, خوابگاهها و ورزشگاهها از نظر رعايت اصول بهداشت و حفظ نظم داخلي.

برنامه ريزي و نظارت بر اجراي فعاليتهاي فوق برنامه براي شكوفايي بيشتر فعاليتهاي فكري, فرهنگي و هنري

دانشجويان.

فراهم آوردن زمينه ترغيب نيروهاي دانشگاهي به حضور در صحنه هاي مختلف علمي, فرهنگي و سياسي جامعه.

گسترش روابط ميان اعضاي هيات علمي, دانشجويان و كاركنان دانشگاه و نظارت بر جلسات گفت و شنود بين

اساتيد و دانشجويان.

تدوين و پيشنهاد اصول كلي برنامه هاي مختلف دانشجويي دانشگاه از جمله مشاوره دانشجويي و نظارت بر حسن

اجراي آن.

تهيه و پيشنهاد آئين نامه هاي مختلف دانشجويي با كمك مسئولان ذيربط و نظارت بر حسن اجراي آن.

انجام كليه اموري كه در آئين نامه هاي دانشگاه به معاونت دانشجويي و فرهنگي محول گرديده است.

مطالعه و اتخاذ تصميم درباره مسائل و مشكلات دانشجويي.

نظارت بر اجراي قوانين و مقررات آئين نامه هاي دانشجويي.

ايجاد ارتباط و همكاري هر چه بيشتر با مراكز, موسسات و نهادهاي فكري, فرهنگي و انقلابي براي شكوفايي بيشتر

فعاليتهاي مزبور.

نظارت و برنامه ريزي براي توسعه آموزشهاي عقيدتي, سياسي, اخلاقي و فرهنگي از طريق برگزاري كلاسهاي

آموزشي, سمينارها و مجامع فرهنگي, فكري, سياسي دانشگاهي و نظارت بر آنها و بهره وري هماهنگ از توان

موجود نهادهاي اسلامي و انقلابي.

ارزيابي وضعيت كلي اعتقادي, سياسي و اخلاقي نيروهاي دانشگاهي و گزارش آنها به هيات رئيسه و شوراي

دانشجويي و فرهنگي دانشگاه.

تلطيف و سالم سازي روابط عمومي ميان استادان, دانشجويان و كاركنان و برنامه ريزي براي استفاده بهتر نيروهاي

دانشگاهي از امكانات فرهنگي و هنري.

پيشنهاد برنامه هاي لازم به شوراهاي دانشجويي و فرهنگي و پيگيري وظايف محوله