معاونت مالی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


معاونت اداري و مالي دانشگاه مسئوليت نظارت بر اجراي امور اداري و پيش بيني بودجه و نيازهاي نيروي انساني دانشگاه، قراردادهاي ساختماني، تاسيساتي و خدماتي دانشگاه را داشته و بعبارت كلي بر روي امور اداري و مالي و حقوقي دانشگاه جهت تحقق اهداف آن نظارت دارد. 

اهداف كوتاه مدت حوزه اداري و مالي :

1-راه اندازي سيستم تلفن گويا
2-تكميل سيستم انفرماتيك دانشگاه
3- براي افزايش تسهيلات بانكي براي اعضاء هيأت علمي و كارمندان دانشگاه.
4-كمك به احياء فضاي سبز دانشگاه .
5-ارتقاء سيستم نقليه دانشگاه
6-پيگيري و اتمام پروژه هاي عمراني
7-پيگيري محوطه سازي دانشگاه
8-پيگيري بودجه جاري و عمراني دانشگاه
9-پيگيري جذب كارمند رسمي و پيماني
10-تلاش براي تفكيك بودجه هاي واحدهاي مختلف دانشگاه

 

در جهت اهداف دانشگاه و دستورالعمل هاي دولت جمهوري اسلامي در راستاي برنامه هاي بلند مدت 20 ساله :

اهداف دستگاه مالي دانشگاه بشرح زير مي باشد:
1- ايجاد شرايط مناسب جهت افزايش بهروري كاركنان
2- ايجاد منابع درآمد جديد جهت هرچه خودكفا كاركردن دانشگاه
3- واگذاري امور خدماتي و امور اداري خاص به بخش هاي خصوصي جهت كوچكتر كردن حجم بدنه خدماتي دانشگاه و كم كردن هزينه ها
4- مكانيزه كردن سيستم هاي بودجه , اعتبارات و دفتري داري و تنظيم حساب ها جهت ايجاد سيستم تعهدي مالي , ايجاد اتومكاسيون مالي اداري .