یکشنبه, 28 بهمن 1397

اطلاعیه

آئین نامه آموزشی 91

آئین نامه آموزشی 91

پیوست ها:
دانلود این فایل (آپین نامه 91.pdf)آئین نامه آموزشی 91[ ]1280 Kb

آئین نامه آموزشی 93

آئین نامه آموزشی 93

پیوست ها:
دانلود این فایل (آیین نامه آموزشی93.pdf)آئین نامه آموزشی 93[ ]6759 Kb

مدیران گروه دانشکده

پرسنل آموزش دانشكده

پرسنل آموزش دانشكده

پیوست ها:
دانلود این فایل (پرسنل آموزشي دانشكده علوم دريايي.pdf)پرسنل آموزشي دانشكده[ ]76 Kb