چهارشنبه, 28 شهریور 1397

درباره دانشکده منابع طبیعی دریا


دانشكده منابع طبيعي دريا :

پايه گذاري اين دانشكده در سال1378 و با جذب دانشجو در دو رشته مهندسي منابع طبيعي – شيلات و مهندسي منابع طبيعي- محيط زيست، در مقطع كارشناسي در دانشكده علوم دريايي صورت گرفت .در سال 82 13و پس از استقلال دانشگاه، دانشكده منابع طبيعي دريا نيز به عنوان يك دانشكده مستقل با دو گروه شيلات و محيط زيست. در شروع به كار كرد. گروه شيلات در مقطع كارشناسي ، از سال 1385 در دو گرايش تكثير و پرورش آبزيان و بوم شناسي آبزيان و در دو دوره روزانه و شبانه اقدام به جذب دانشجو نموده است . مقطع كارشناسي ارشد رشته شيلات نيز از سال 1383 راه اندازي شده و از سال 1385 نيز عنوان اين رشته در مقطع كارشناسي ارشد به تكثير و پرورش آبزيان تغييرنام يافته است . رشته هاي اين دانشكده جزء گروه كشاورزي مي باشد.

آمار دانشجويان شاغل به تحصيل در اين دانشكده به قرار زير است:

1-كارشناسي:

2-كارشناسي ارشد :

گروه شيلات

رشته هاي اين گروه عبارتند از:

1-كارشناسي:

  • · مهندسي منابع طبيعي ـ شيلات-مهندسي منابع طبيعي ـ شيلات (گرايش هاي تكثير و پرورش آبزيان،گرايش بوم شناسي آبزيان)

2-كارشناسي ارشد:

  • · شيلات ـ تكثير و پرورش آبزيان

راه اندازي دوره دكتري رشته جديد تكثير و پرورش آبزيان دريايي :

با توجه به استعداد نواحي جنوبي ايران بويژه استان خوزستان جهت تكثير و پرورش آبزيان دريايي ، برنامه درسي رشته جديدي با عنوان تكثير و پرورش آبزيان دريايي ( Mariculture ) در مقطع دكتري طراحي گرديد . در حال حاضر تصويب رشته مذكور مراحل تصويب خود در دفتر گسترش آموزش عالي را طي مي نمايد .

گروه محيط زيست

گروه محيط زيست در دانشكده منابع طبيعي دريا بوده و داراي يك مقطع كارشناسي مي باشد.

همچنين اين گروه درصدد راه اندازي رشته هاي زير در مقطع كارشناسي ارشد مي باشد.

  • · محيط زيست - زمين شناسي دريا