چهارشنبه, 28 شهریور 1397

اطلاعیه

آئین نامه آموزشی 93

آئین نامه آموزشی 93

پیوست ها:
دانلود این فایل (آیین نامه آموزشی93.pdf)آئین نامه آموزشی 93[ ]6759 Kb

سرفصل زمین شناسی ارشد

سرفصل زمین شناسی ارشد

پیوست ها:
دانلود این فایل (major sylabes.pdf)سرفصل زمین شناسی ارشد[ ]805 Kb

سر فصل رشته ژئومرفولوژی ارشد

سر فصل رشته ژئومرفولوژی ارشد