رسول اكرم(ص) : برانگيخته شدم تا بزرگواري هاي اخلاقي را تمام نمايم.

كاركنان معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه : .*با ايمان به اراده و توكل به خداوند متعال و در جهت كسب رضايت حق تعالي و در راستاي سياستهاي كلان نظام مقدس جمهوري اسلامي و سند چشم انداز وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و دانشگاه ارائه خدمات به دانشجويان و مراجعه كنندگان را سرلوحه امور خود قرار مي دهند. .*با رعايت نظم، آراستگي، وقت شناسي، مسووليت پذيري و با رعايت ادب، نزاكت، عدالت و انصاف آماده پذيرش مراجعين در كليه واحدهاي زير مجموعه مي باشند. .* باور دارند كه عزت، احترام و تكريم مراجعين از مهمترين مسووليت آنان است و تمام تلاش خود را معطوف حفظ شخصيت و جايگاه مراجعين در فرآيند ارائه خدمات مي نمايند. .* كاركنان فرهنگي دانشگاه درانجام امور محوله خود را موظف مي دانند تا در حوزه فعاليت خود اطلاعات و توضيحات كافي مورد نياز مراجعين را به سرعت و با توجه به مقررات براي آنان فراهم آورند. .* كاركنان فرهنگي دانشگاه از انتقاد و پيشنهادهاي مراجعين در كليه امور استقبال مي نمايند و در جهت ارج نهادن به نظرات دانشجويان، از آن به عنوان زمينه ساز رشد و ارتقاء خدمات صادقانه استفاده مي نمايند.