اقدامات انجام شده

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


اقدامات انجام شده حوزه اداري و مالي :

- كمك به راه اندازي پكيج حرارتي دانشكده اقتصاد

- كمك به ساخت دو انبار جهت تجهيزات دانشگاه و انتقال نيروي مربوطه به محل جديد.

- آماده سازي و راه اندازي باجه بانكي دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر و استقرار

در دانشكده علوم دريايي و اقيانوسي و افتتاح آن در تاريخ 27/11/86  .

- گرفتن تسهيلات بانكي از قبيل ( وام خودرو , وام كالا, وام قرض الحسنه ) از بانك

مركزي تجارت و معرفي بيش از 80 درصد پرسنل و 100 درصد هيأت علمي

متقاضيان جهت اخذ وام هاي مورد نياز ( 73 نفر از پرسنل شاغل در دانشگاه و 26 نفر

از اعضاء هيأت علمي ).

- تحويل واحدهاي تكميل شده منازل مسكوني اساتيد  ( كوي اساتيد ) و تحويل به

اساتيد محترم دانشگاه.

- تجهيز و راه اندازي 4 واحد مهمانسرا جهت استراحت اساتيد مدعو.

- برگزاري كارگاه يك روزه تحول اداري .