اداره امور حقوقی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


اهداف دفتر حقوقي در سال جاري 87به شرح ذيل مي باشد:

1- پيگيري مسئله اسناد زمينهاي دانشگاه


الف- زمين مصالحه شده مرحوم ساعي پور 8 هكتاري واقع در ناحيه 5 بخش 7


ب- زمين فعلي دانشگاه 120 هكتاري علي الارجح 300هكتاري


2- پيگيري وضعيت حقوقي استقرار دانشگاه در محدوده منطقه ازاد


3- مراجعه به استانداري در خصوص تعيين ماهيت حقوقي دانشگاه-مستند سازي


4- مطالبه اموال دانشگاه موجود در منزل مسكوني جعفر عربزاده


5- انجام امور محوله ازسوي رياست محترم دانشگاه ومعاونت محترم اداري ومالي


6- راهنمايي واحدهاي مختلف دانشگاه درامورحقوقي