مدیریت امور اداری و پشتیبانی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


مدیریت امور اداری:

طبق روال هر سال پس از اعلام ضرايب حقوقي سال جديد مديريت امور اداري اقدام به صدور احكام كارگزيني اعضاي هيأت علمي رسمي ، آزمايشي و مشمولين طرح خدمت سربازي به تعداد 36 حكم نموده است و به تبع آن در طول سال بر حسب مورد احكام انتصاب ترفيع ، پايه تشويقي ، بورس و غيره صادر شده است .

همچنين احكام پرسنل رسمي ، پيماني و قراردادي با توجه به ضرايب سال 86 و آئين نامه هاي مربوطه به تعداد 102 نفر صادر شده است .

در سال 86 دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر از طريق مديريت امور اداري اقدام به جذب تعداد 7 نفر اعضاي هيأت علمي نموده كه مراحل انجام اين كار بصورت كامل انجام شده و احكام كارگزيني آنها صادر گرديده است .

همچنين تعداد سه نفر از كاركنان اين دانشگاه پس ار انجام 30 سال خدمت بازنشسته شده اند كه مراحل بازنشستگي آنها با سازمان بازنشستگي استان خوزستان انجام شده و احكام بازنشستگي آنها بجزآقاي سيد محمد فاخر كه در حال انجام است صادر گرديده است.

استخدام يك نفر به عنوان كارشناس دفتر حقوقي به صورت قراردادي و يك نفر راننده به صورت شركتي از ديگر اقدامات اين مديريت مي باشد .

ثبت و ضبط مرخصي ها و مأموريتهاي اعضاي هيأت علمي و پرسنل به صورت سالانه و گزارش ورود و خروج پرسنل

انجام مكاتبات اداري و ساير امور مربوطه

پيگيري ايجاد كميته رسيدگي به تخلفات اداري كاركنان

ارائه گزارش به مديريت امور مالي و به پيمانكار جهت پرداخت حقوق با توجه به گواهي انجام كار واحدهاي مربوطه .

اهداف امور اداري و پشتيباني دانشگاه 

1- طرح ارتقاء شغلي كاركنان و انعكاس به هيأت اجرايي
2- پيش بيني دوره هاي آموزشي شغلي كاركنان بهبود مديريت و ارتقاء سطح كيفي كاركنان
3- اعزام كاركنان به مراكز آموزشي مجري دوره هاي شغلي مدون
4- برگزاري كلاسهاي آموزشي رايانه ICDL
5- جايابي و شناسايي كاركنان و كارشناس برحسب تخصص
6- توسعه ناوگان نقليه دانشگاه
7- احياء و مرمت فضاي سبز دانشگاه
8- مكانيزه شدن امور اداري جهت بروز نمودن اطلاعات


رديف

نوع استخدام

تعداد

1

هيات علمي

29

2

كاركنان رسمي و پيماني

29

3

كاركنان شركتي

100

4

كاركنان آزاد و روزمزد

30

5

كاركنان قراردادي پروژه

4

جمع

192