مدیریت امور مالی

فرستادن به ایمیل چاپ مشاهده در قالب پی دی اف


مديريت مالي دانشگاه مسئوليت نظارت و انجام امور مالي دانشگاه را بر عهده دارد. اعتبارات دانشگاه در سال 1386 بصورت زير بوده است.

 

لازم به ذكر است كه اعتبارات هزينه اي دانشگاه در قالب 6 برنامه به نامهاي آموزش كارشناسي تحقيقات، آموزش كارشناسي ارشد،

آموزش دكتري تخصصي، ارتقاء كيفيت فعاليتهاي آموزشي و كمك آموزشي و خدمات فرهنگي و فوق برنامه به دانشگاه ابلاغ مي شود.

وظائف مدیریت مالی :

-    انجام كليه امورمالي دانشگاه باحفظ رعايت مقررات وقوانين مربوط

-    وصول اعتبارات دانشگاه

-    نگهداري وتنظيم دفاتر اعتبارات وتعهدات وحساب اموال دانشگاه

-    نگهداري وتنظيم دفاترحسابهاي دريافتي وپرداختي دانشگاه

-    نظارت برنحوه مصرف اتبارات طبق مقررات مربوطه

-    تهيه وتنظيم گزارشهاي مالي وارائه آن به رئيس دانشگه ومقامات ذيصلاح

-    همكاري باواحدهاي ذيربطدرتنظيم بودجه سالانه

اداره رسيدگي باسناد:

وظائف :

-    انجام اعمال مميزي بمنظورايجادسيستم كنترل داخلي منظم درامورمالي دانشگاه

-    رسيدگي به مدارك وصول درآمدواحدهاي انتفاعي دانشگاه وبررسي اسنادومدارك هزينه پس ازپرداخت وجه

-    تطبيق اسناد هزينه هابابودجه مصوب

-    رسيدگي به حسابهاي پيش پرداختهاوهزينه هاي انتقالي وموجودي انبارهاوهم چنين اموال دانشگاه

-    گزارش تخلفات احتمالي به مراجع ذيربط وارائه نظرات اصلاحي درمواردلزوم

اداره دريافت وپرداخت :

وظائف :

-     وصول درآمدهاي دانشگاه ونگهداري دفتربانك وثبت وتنظيم آن

-      نگهداري وثبت دفاترتنخواه گردان

-     صدورچك وحواله نقدي

-      تنظيم ليست حقوق ومزاياي كاركنان وتنظيم ليست برگشتيهاي حقوق

-     صدوربرگه هاي محاسباتي واسنادهزينه وپيش پرداخت

-      نگهداري وثبت صدوربرگه وپيش پرداختها

-      تنظيم اسنادفوق العاده مزاياوخدمات وسايرهزينه ها

اداره تعهدات واعتبارات:

وظائف :

-     تنظيم درخواست برپايه اعتبارات موجود وتهيه وصدور حواله اعتبارات

-     نگهداري حساب اعتبارات مصوب

-     نگهداري بودجه اسمي وتفصيلي دانشگاه برحسب اعتبارمصوب وواحداستفاده كننده

-     تعهدات اسنادحقوق و مزاياي كاركنان دانشگاه وسايراسنادهزينه

-     تهيه گزارش درموردجمعارقامتعهدوهزينه قطعي ومانده اعتبارات واحدها

اداره دفترداري وتنظيم حسابها:

وظائف :

-     تنظيم ونگهداري حسابهاي دانشگاه

-     نگهداري وثبت دفترروزنامه كل ودفاترمعين وكنترل دفاترمعين ازطريقحسابهاي دفتركل

-     تهيه وتنظيم آمارمربوطبه هزينه هابه تفكيك موادوبرنامه عمليات

اداره اموال:

وظائف :

-    كنترل اموال كليه واحدها بروش نوين ونگهداري حساب اموال بامشخصات كامل

-    انجام محاسبات آماري بمنظور  تعيين موجودي تشخيص ضرورت خريدكالاهاي موردپيشنهادواحدها.